Thumbnail Image 1

USB3.1 Type-C(公頭) 訊號放大模組

型號: CE05 V1.0

♦ USB-C 全功能長線應用.(長度最高可支援 5M)
♦ 支援 USB 3.1 Gen.1 and USB 3.1 Gen.2 傳輸格式 (支援PD3.0及E-Marker IC)
♦ 支援電力傳輸(PD3.0)及資料傳輸與影像應用.
♦ 標準USB電力模式. (支援快速充電,最高可達100W)
♦ 增益控制:EQ(3~12 dB) / DE(0~-9dB) / OS (750,900,1000mVpp)
♦ 模組或成品.

產品詳細資料與需求